สารพันปัญหา


1. คำถาม :ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครสอบผิดจะดำเนินการอย่างไร
คำตอบ : สำหรับผู้สมัครที่กรอกข้อมูลต่อไปนี้ ผิด  

    1. แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
    2. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
    3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่
ฝ่ายสำนักงานเลขานุการกรม

71 ซอย งามดูพลี พระรามที่ 4 แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 1012

โทร. 02-286-8477 โทรสาร 02-287-1600


2. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิดพลาดจะดำเนินการอย่างไร
คำตอบ :หากท่านทำการกรอกข้อมูลอื่น ๆ ผิด ไม่ต้องยื่นคำร้องแก้ไขข้อมูล แต่ให้นำเอกสารที่ถูกต้อง ไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ ในวันสอบข้อเขียน
3. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : ในกรณีที่กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิดพลาด จะไม่มีการแก้ไขไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ดังนั้นผู้สมัครควรจะตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร
4. คำถาม : หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้วจะยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ :ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว
ไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข ทั้งนี้ในวันสอบข้อเขียนหรือในกรณีที่มีการติดต่อเกี่ยวกับการสอบจะต้องนำหลักฐานพร้อมสำเนาการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล มาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน
5. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตในวันใด
คำตอบ :ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่  3 - 17 มีนาคม 2560 และ และขยายกำหนดเวลารับสมัครสอบตำแหน่งนายช่างโยธา ถึงวันที่ วันที่ 1 เมษายน 2560  เว็บไซต์ https://airports.job.thai.com
6. คำถาม :เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร
คำตอบ : ชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่  3 - 18 มีนาคม 2560  และขยายกำหนดเวลาตำแหน่งนายช่างโยธา ถึงวันที่ วันที่ 1 เมษายน 2560  เวลาทำการทางธนาคาร สมัครนำเอกสาร "ใบแจ้งการชำระเงินในระบบ Teller Payment" ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา โดยการรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
7. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเท่าไร
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ดังนี้
ตำแหน่งวิศวกรโยธา   จำนวน 100 บาท
ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า   จำนวน 100 บาท
ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล  จำนวน 100 บาท
ตำแหน่งสถาปนิก   จำนวน 100 บาท
ตำแหน่งบุคลากร   จำนวน 100 บาท
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  จำนวน 100 บาท
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 100 บาท
ตำแหน่งพนักงานธุรการ  จำนวน   80 บาท
ตำแหน่งนายช่างโยธา   จำนวน   80 บาท
ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า   จำนวน   80 บาท
ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล  จำนวน   80 บาท
ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท  โดยค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น


8. คำถาม :สามารถพิมพ์ใบสมัครได้เมื่อไร
คำตอบ :หลังจากได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับการสอบแข่งขัน ให้ผู้สมัครเข้าไปที่ เว็บไซต์ https://airports.job.thai.com/ ที่ปุ่มพิมพ์ใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2560 และตำแหน่งนายช่างโยธาภายในวันที่ 10 เมษายน 2560
9. คำถาม :ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเมื่อไร
คำตอบ :กรมท่าอากาศยานจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันใน วันที่ 27 มีนาคม 2560 และตำแหน่งนายช่างโยธาภายในวันที่ 10 เมษายน 2560 เว็บไซต์ http://www.aviation.go.th  หรือ https://airports.job.thai.com/
10. คำถาม :หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ :ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ โทร. 02-286-8477 โทรสาร 02-287-1600
11. คำถาม :หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่นการกรอกใบสมัคร การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ :ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร.   0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.
 
 
Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

รองรับการใช้งาน Internet Explorer (IE) ,
Google Chrome และ Firefox เท่านั้น