: : ระบบรับสมัครออนไลน์ : : กรมท่าอากาศยาน
   
 

 

 

กรมท่าอากาศยาน
ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง แก้ไขความในท้ายประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่องผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง นายช่างโยธา ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานต่างๆ
ประกาศ กรมท่าอากาศยาน  ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง แก้ไขความในท้ายประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่องผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง นายช่างโยธา ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานต่างๆ  
 
 
   
  ประกาศกรมท่าอากาศยานเรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างโยธา ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานต่างๆ  
 
 
   
  ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งต่างๆ สังกัดกรมท่าอากาศยาน  
 
 
   
  ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก วันเวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบดัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งนายช่างโยธา ปฏิบัตงานที่ท่าอากาศยานต่างๆ  
 
 
   
  ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคความรู้ทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)  
 
 
   
  ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก วันเวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งต่างๆ สังกัดกรมท่าอากาศยาน  
 
 
   
  ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง ขยายกำหนดเวลารับสมัครสอบดัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งนายช่างโยธา ปฏิบัตงานที่ท่าอากาศยานต่างๆ  
 
 
   
  ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งต่างๆ สังกัดกรมท่าอากาศยาน  
 
 
   

 
 
 
Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

รองรับการใช้งาน Internet Explorer (IE) ,
Google Chrome และ Firefox เท่านั้น